|Małżeństwo |

Małżeństwo

Informacja o przygotowaniu do małżeństwa

 1. Małżeństwo można zawrzeć we własnej parafii narzeczonego lub narzeczonej. Badanie kanoniczne narzeczonych w kancelarii, przeprowadza się w parafii, w której małżeństwo ma być zawarte, czyli w parafii, w której jedno z narzeczonych posiada stałe lub tymczasowe zamieszkanie albo faktyczny miesięczny pobyt (kan. 1115). Kanoniczne zamieszkanie nie jest tożsame z cywilnym zameldowaniem osoby. Stąd też parafią uprawnioną do przeprowadzenia badania jest wyłącznie ta, na terenie której rzeczywiście mieszka przynajmniej jedno z nupturientów (a nie parafia urodzenia, chrztu lub pochodzenia).
 2. Do ślubu na terenie parafii innej, niż własna parafia narzeczonego lub narzeczonej, wymagana jest pisemna zgoda własnego proboszcza jednej ze stron. Po udzieleniu zezwolenia obowiązek przeprowadzenia badania kanonicznego narzeczonych przechodzi na proboszcza parafii, w której małżeństwo ma być zawarte, chyba że będzie ono zawierane w kościele nieparafialnym (rektoralnym lub zakonnym) – w takim przypadku protokół przedmałżeński winien być sporządzony w parafii zamieszkania któregoś z nupturientów i wystawiona tzw. „licencja”. Na spisanie protokołu kanonicznego badania narzeczonych należy się telefonicznie umówić.
 3. Narzeczeni mają obowiązek zgłosić się do kancelarii w swojej parafii nie później niż trzy miesiące przed planowaną datą ślubu, aby spisać protokół przedślubny. Powinni przedstawić wówczas następujące dokumenty:
  • dowód osobisty,
  • aktualne świadectwo chrztu (wystawione nie dawniej niż przed 6 miesiącami),
  • świadectwo bierzmowania (jeżeli brak adnotacji o bierzmowaniu na świadectwie chrztu),
  • w przypadku wdowców i osób rozwiedzionych – dodatkowe dokumenty poświadczające stan wolny,
  • Ostatnie świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej,
  • Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego,
  • świadectwo uczestnictwa w katechezie przedślubnej (indeksy),

  Sam termin ślubu można uzgodnić odpowiednio wcześniej.

 1. Przygotowanie duchowe do małżeństwa obejmuje:
  • udział w cyklu katechez przedmałżeńskich (informacja o terminach  w kancelarii),
  • trzy indywidualne spotkania w poradni rodzinnej,
  • dwukrotną spowiedź – po spisaniu protokołu oraz w ostatnim tygodniu przed ślubem.
 1. W ostatnim tygodniu przed ślubem narzeczeni wraz ze świadkami zgłaszają się do parafii, w której ma się odbyć ceremonia, w celu spisania aktu zawarcia małżeństwa, przedstawiając następujące dokumenty:
  • licencję, jeżeli małżeństwo zawierane jest poza własną parafią,
  • wygłoszone zapowiedzi
  • inne brakujące dokumenty
 1. Jeżeli małżeństwo ma być zawarte w kościele nieparafialnym (np. akademickim KUL, u oo. Dominikanów, na terenie parafii archikatedralnej), wówczas narzeczeni spisują najpierw akt małżeństwa w kancelarii parafialnej archikatedry na podstawie licencji, a następnie otrzymują pisemne zezwolenie na ślub w innym kościele czyli tzw. delegację.
 2. Z zasady świadkami zawarcia małżeństwa winni być katolicy.  Przy zawarciu małżeństwa mieszanego jednym ze świadków może być ochrzczony niekatolik.
 3. Filmowanie i fotografowanie uroczystości ślubnej podlega przepisom liturgicznym i musi być wcześniej uzgodnione z duszpasterzem.

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Św. M. M. Kolbe

Droga Męczenników Majdanka 27
20-325 Lublin

Kancelaria
czynna w dni powszednie od pn. do pt.:
8:15 - 9:00 i 16:00 - 17:30

tel. 81 744 56 35 (do kancelarii)
tel. 81 744 59 49 (do proboszcza)